Grupa ENIS

Partnerstwo Publiczno Prywatne – ustawy: z dnia 9 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi wprowadzają nową możliwość finansowania zadań inwestycyjnych - Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP).  Zgodnie z definicją PPP to przedsięwzięcia realizowane w oparciu o umowę długoterminową zawartą pomiędzy podmiotem publicznym a podmiotem prywatnym, której celem jest stworzenie składników infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług o charakterze publicznym. Podstawą tego rozwiązania jest bezpośrednia współpraca i wspólnota interesów sektora publicznego i prywatnego.

Na podstawie zapisów powyższych ustaw możliwa jest realizacja inwestycji na bazie finansowego zaangażowania sektora prywatnego, który przejmuje również większość ryzyk (technicznych, finansowych, rynkowych), które są nieodłącznym elementem każdego procesu inwestycyjnego. Sektor publiczny zyskuje w tym procesie korzyści w postaci:

  • budżetu samorządowego nie obciążonego kosztami  inwestycji,
  • zrealizowanej inwestycji wraz ze wszystkimi korzyściami (np. bezpieczeństwo użytkowników, poprawa stanu środowiska naturalnego),
  • zagwarantowania usług publicznych dla ludności.

Wybór tego rozwiązania napotyka w warunkach polskich na pewne trudności. Są one związane z faktem, że przepisy prawne dotyczące PPP dopiero niedawno zostały uchwalone i w dalszym ciągu są doskonalone i rozwijane. W związku z powyższym w Polsce nie istnieje duża praktyka realizacji inwestycji przy zastosowaniu PPP. Jednakże należy mieć nadzieję, że w niedalekiej przyszłości, wzorem innych państw europejskich, będzie to rozwiązanie często wykorzystywane przez władze samorządowe.

PPP to rozwiązanie szczególnie atrakcyjne dla sektora publicznego w sferach, w których nie jest w stanie samodzielnie sprostać potrzebom, oczekiwaniom ludności w dostarczaniu usług publicznych i tworzeniu nowoczesnej infrastruktury dla ich świadczenia. W wyniku współpracy partnerów, każdy z nich realizuje cele do których został powołany: partner publicznych realizuje swoje obowiązki wobec mieszkańców, a partner prywatny realizuje cele ekonomiczne, czyli osiąganie zysku.

Ekspertyzy oświetlenia

ekspertyzy oświetlenia Ekspertyzy oświetlenia jednoznacznie potwierdzają spełnienie wymagań obowiązujących przepisów, sprawdzają czy oświetlenie zostało prawidłowo zaprojektowane i wykonane.
 

Ciemne niebo

ciemne niebo Zanieczyszczenie światłem to niekorzystny wpływ sztucznego oświetlenia na otoczenie. Zanieczyszczenie światłem zaburza ekosystemy oraz wpływa negatywnie na zdrowie człowieka i innych żyjących istot
 

Produkty

produktyProdukty - karty katalogowe, pliki fotometryczne
 

oprawy oświetleniowe

Modernizacje oświetlenia

modernizacje oświetleniaWłaściwa modernizacja oświetlenia polega na dostosowaniu istniejącego oświetlenia do obowiązujących przepisów

Czytaj więcej...

Bezpieczne przejście

bezpieczne przejścieZachęcamy do zapoznania się
z projektem "Bezpieczne Przejście dla Pieszych", mającego na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.